വീഡിയോ പ്ലേ

ഏറ്റവും പുതിയ

How to Play HEVC with QuickTime on Mac (macOS High Sierra Included)

എങ്ങനെ മാക്കിൽ ക്വിക്ടൈമിനും കൂടെ ഹെവ്ച് കളിക്കാം (MacOS ഹൈ സിയറ ഉൾപ്പെടുത്തിയ)

ബ്രയൻ ഫിഷർ
time icon ഒക്ടോബർ 20,2017

മാക്കിൽ ഹെവ്ച് / ഹ്.൨൬൫ കളിക്കാൻ (MacOS ഹൈ സിയറ ഉൾപ്പെടെ) _൧_൮൧൫_൧_ സാരമാക്കണ്ട പരാജയപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിജയകരമായി മാക് ന് പ്ലേ പരുവപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഹ്.൨൬൫ പരിവർത്തനം അവകാശം വീഡിയോ പരിവർത്തന പ്രവർത്തിക്കാനാകും.

How Can I Play WebM on QuickTime for Mac (macOS High Sierra Included)

എങ്ങനെ ക്വിക്ടൈമിനും ന് വെബ് M പ്ലേ കഴിയും മാക് (MacOS ഹൈ സിയറ ഉൾപ്പെടുത്തിയ)

ബ്രയൻ ഫിഷർ
time icon ഒക്ടോബർ 20,2017

എങ്ങനെ കുഇച്ക്തിമെ_൧_൮൧൫_൧_ ആപ്പിൾ വെബ് M ഇനി പരിഹാരമാകുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ കണ്ടെത്താനാവും: കാഴ്ച പോലെ ക്വിക്ടൈമിനും അനുയോജ്യമായ സമ്പ്രദായത്തിലേയ്ക്ക് വെബ് M പരിവർത്തനം.

MPG Player: How to Play MPG on Mac (macOS High Sierra Included)

MPG പ്ലെയർ: എങ്ങനെ മാക് ന് MPG കളിക്കാം (MacOS ഹൈ സിയറ ഉൾപ്പെടുത്തിയ)

ബ്രയൻ ഫിഷർ
time icon ഒക്ടോബർ 19,2017

മാക്കിൽ MPG വീഡിയോ ഫയലുകൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല (MacOS ഹൈ സിയറ ഉൾപ്പെടെ) _൧_൮൧൫_൧_ ദൊത് വേവലാതി, ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആ നേടാൻ പൂർണ്ണ പരിഹാരം നൽകാൻ.

RMVB Player: How to Play RMVB on Mac (macOS High Sierra Included)

ര്മ്വ്ബ് പ്ലെയർ: എങ്ങനെ മാക് ന് ര്മ്വ്ബ് കളിക്കാം (MacOS ഹൈ സിയറ ഉൾപ്പെടുത്തിയ)

ബ്രയൻ ഫിഷർ
time icon ഒക്ടോബർ 19,2017

ഈ പേജിൽ, (MacOS ഹൈ സിയറ ഉൾപ്പെടെ) സുഗമമായി നിങ്ങളുടെ മാക്കിൽ ര്മ്വ്ബ് വീഡിയോകൾ പ്ലേ സഹായിക്കുന്നതിന് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ

FLAC Player: How to Play FLAC on Mac (macOS High Sierra Included)

FLAC പ്ലെയർ: എങ്ങനെ മാക് ന് FLAC കളിക്കാം (MacOS ഹൈ സിയറ ഉൾപ്പെടുത്തിയ)

ബ്രയൻ ഫിഷർ
time icon ഒക്ടോബർ 19,2017

ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ എങ്ങനെ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത നടപ്പിൽ മാക് (MacOS 10.13 ഹൈ സിയറ ഉൾപ്പെടെ) ന് FLAC ഫയലുകൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്നു. വെറും കൂടുതലറിയാൻ ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക.

MP3 Player: How to Play MP3 on Mac (macOS High Sierra Included)

എംപി 3 പ്ലെയർ: എങ്ങനെ മാക് ന് എംപി 3 കളിക്കാം (MacOS ഹൈ സിയറ ഉൾപ്പെടുത്തിയ)

ബ്രയൻ ഫിഷർ
time icon ഒക്ടോബർ 19,2017

എംപി 3 പ്ലെയർ: ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ എങ്ങനെ (MacOS സിയെറാ ഹൈ സിയറ ഉൾപ്പെടെ) മാക് ന് എംപി 3 ഫയലുകൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്നു. വെറും കൂടുതലറിയാൻ നോക്കുക.

Play MTS Files: How to Open or Play MTS/M2TS Files on Mac (macOS High Sierra)

MTS ഫയലുകൾ പ്ലേ: എങ്ങനെ തുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാം മാക് ന് MTS / മ്൨ത്സ് ഫയലുകൾ (MacOS ഹൈ സീറ)

ബ്രയൻ ഫിഷർ
time icon ഒക്ടോബർ 19,2017

ഈ ലേഖനം (MacOS 10.13 ഹൈ സിയറ ഉൾപ്പെടെ) മാക്കിൽ MTS / മ്൨ത്സ് ഫയലുകൾ പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ നിരവധി മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് അവതരിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

Easy Way to Play WebM on Mac (Including macOS High Sierra)

മാക്കിൽ വെബ് M പ്ലേ എളുപ്പത്തിൽ (MacOS ഹൈ സിയറ ഉൾപ്പെടെ)

ബ്രയൻ ഫിഷർ
time icon ഒക്ടോബർ 19,2017

_൧_൮൧൫_൧_ ഈ ലേഖനം ക്വിക്ടൈമിനും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ലഭ്യമായ മാക് കളിക്കാർ നിങ്ങളുടെ മാക്കിൽ വെബ് M കളിക്കാൻ കാണിക്കുന്നു മാക് ന് വെബ് M കളിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് (MacOS ഹൈ സിയറ ഉൾപ്പെടെ).

XviD Player: How to Play XviD Videos on Mac (macOS High Sierra Included)

ക്സവിദ് പ്ലെയർ: എങ്ങനെ മാക് ന് ക്സവിദ് വീഡിയോകൾ കളിക്കാം (MacOS ഹൈ സിയറ ഉൾപ്പെടുത്തിയ)

ബ്രയൻ ഫിഷർ
time icon ഒക്ടോബർ 19,2017

(MacOS ഹൈ സിയറ, സിയറ, എൽ കാപ്പിറ്റാൻ, യോസ്മൈറ്റ്, മാവെറിക്സ്, മൗണ്ടൻ ലയൺ, ലയൺ) മാക് ന് ക്സവിദ് ഫയലുകൾ പ്ലേ കഴിയില്ല _൧_൮൧൫_൧_ ഈ ലേഖനം മാക് മികച്ച ക്സവിദ് പ്ലെയർ അവതരിപ്പിക്കും.

Apple WMA Player: How to Play WMA Files on Mac (macOS High Sierra Included)

ആപ്പിൾ ഡബ്ല്യുഎംവി പ്ലെയർ: എങ്ങനെ മാക് ന് ഡബ്ല്യുഎംവി ഫയലുകൾ കളിക്കാം (MacOS ഹൈ സിയറ ഉൾപ്പെടുത്തിയ)

ബ്രയൻ ഫിഷർ
time icon ഒക്ടോബർ 19,2017

മച്_൧_൮൧൫_൧_ ഓപ്പൺ ഡബ്ല്യുഎംവി ഫയലുകൾ ഈ ലേഖനം കഴിയില്ല മാക് മികച്ച ഡബ്ല്യുഎംവി കളിക്കാരുടെ മാക്കിൽ ഡബ്ല്യുഎംവി ഫയലുകൾ (MacOS സിയെറാ ഹൈ സിയറ ഉൾപ്പെടെ) എങ്ങനെ കളിക്കാൻ കാണിക്കുകയും.

AVI Player for Mac: How to Play AVI with QuickTime on Mac (High Sierra Included)

എങ്ങനെ മാക്കിൽ ക്വിക്ടൈമിനും കൂടെ ആവി കളിക്കാം (ഹൈ സീറ ഉൾപ്പെടുത്തിയ): മാക് എന്ന ആവി പ്ലെയർ

ബ്രയൻ ഫിഷർ
time icon ഒക്ടോബർ 19,2017

ക്വിക്ടൈമിനും ഇവിടെ അവി_൧_൮൧൫_൧_ തുറക്കാൻ കഴിയില്ല MacOS 10.7 അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ക്വിക്ടൈമിനും കൂടെ ആവി കളിക്കാൻ നൽകിയ മികച്ച പരിഹാരമാണ്. നിങ്ങൾ MacOS 10.13 ഹൈ സിയറ ഉൾപ്പെടെ മാക് സൗജന്യ ആവി കളിക്കാർ ശുപാർശ.

Top 10 WMV Player for Android Mobile Phones, iPad, iPod, iPhone, etc.

ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ മികച്ച 10 എവിഐ പ്ലെയർ, ഐപാഡ്, ഐപോഡ്, ഐഫോൺ, മുതലായവ

ബ്രയൻ ഫിഷർ
time icon സെപ്റ്റംബർ 13,2017

ഈ പേജിൽ, ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐപാഡ് പ്രോ, ഐഫോൺ (എക്സ് / 8/8 പ്ലസ് / 7/7 പ്ലസ് / ൬സ്), iPod ഉപകരണങ്ങൾക്കായി ടോപ്പ് 10 എവിഐ താരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

How to Play AVI on iPhone (X/8/8 Plus/7/7 Plus/6s)

എങ്ങനെ ഐഫോൺ (എക്സ് / 8/8 പ്ലസ് / 7/7 പ്ലസ് / ൬സ്) ന് ആവി കളിക്കാം

ബ്രയൻ ഫിഷർ
time icon സെപ്റ്റംബർ 13,2017

ഈ ലേഖനം ഐഫോൺ അർജൻറീന പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എങ്ങനെ ഐഫോൺ എക്സ് / 8/8 പ്ലസ് / 7/7 പ്ലസ് / ൬സ് മറ്റ് ഐഫോൺ മോഡുകൾ ഡൌൺലോഡ് ആവി സിനിമകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏത് ആവി കളിക്കാൻ ഇല്ല ആവി ഏത് തരം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

Top 10 FLV Player to Play FLV on iPad/iPhone/iPod

ഐപാഡ് / ഐഫോൺ / ഐപോഡ് ന് FLV പ്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട 10 FLV പ്ലെയർ

ബ്രയൻ ഫിഷർ
time icon സെപ്റ്റംബർ 13,2017

നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ ഐപാഡ് / ഐഫോൺ / ഐപോഡ് അതവരോട് കൈമാറ്റം FLV വീഡിയോ, നിങ്ങളുടെ ഐപാഡ് തുറന്നിരിക്കുന്ന FLV മെയിൽ അറ്റാച്ചുമെന്റുകൾ കഴിയും. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഐപാഡ് FLV വീഡിയോ (പുതിയ ഐപാഡ്, iPad പ്രോ ഉൾപ്പെടെ) കളിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ-t ആണ്

How to Watch Netflix Movies on iPhone (X/8/8 Plus/7/7 Plus/6s)

എങ്ങനെ ഐഫോൺ (എക്സ് / 8/8 പ്ലസ് / 7/7 പ്ലസ് / ൬സ്) ന് നെറ്റ്ഫിക്സ് സിനിമ കാണാനുള്ള

ബ്രയൻ ഫിഷർ
time icon സെപ്റ്റംബർ 13,2017

ഐഫോണിന്റെ നെറ്റ്ഫിക്സ് കാണാൻ (ഐഫോൺ 7/7 പ്ലസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ), ഈ ലേഖനം വിശദാംശങ്ങൾ, ഓൺലൈൻ നെറ്റ്ഫിക്സ് ഉൾപ്പെടെ ഐഫോൺ അർജൻറീന വാച്ച് ഐഫോൺ ന് നെറ്റ്ഫിക്സ് സിനിമകൾ ഡൌൺലോഡ് നിങ്ങളെ കാണിക്കും.

മുകളിലേയ്ക്ക്